Chi bộ TTDVKT3 tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2022

 Ngày 18/11/2022, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 3 (TTDVKT3), số 10 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Chi bộ Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 3 đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng các tập thể, cá nhân và tổng kết công tác Đảng năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị qua HNTH của Đảng ủy NPTS, có các đồng chí: Đoàn Thanh Tùng – UVBCH Đảng bộ, Phó Giám đốc NPTS; đồng chí Lê Thị Hà – Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy- Phó phòng TCKT; đồng chí Đặng Văn Hảo – UV UBKT- Phó phòng KTAT; đồng chí Trần Thị Hiền – UVBCH Đảng bộ- Phó phòng TH NPTS.

Về phía Chi bộ TTDVKT3, có các đồng chí: Võ Đình Thạch – Bí thư Chi bộ, Giám đốc; đồng chí Phạm Ngọc Anh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc; đồng chí Lâm Vũ Tiên – Chi ủy viên, Phó phòng TH. Tổng số đảng viên tham gia Hội nghị là 29 đồng chí.

Thay mặt Chi ủy, đồng chí Võ Đình Thạch – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTDVKT3 đã báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy Chi bộ TTDVKT3: Được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy NPTS, bám sát chỉ tiêu, kế hoạch được giao, toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên TTDVKT3 ra sức hăng hái thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

Năm 2022, Chi bộ TTDVKT3 luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên. Triển khai cho chi bộ TTDVKT3 học tập các văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội đảng bộ các cấp với số lượng 100% cán bộ đảng viên tham gia. Phổ biến kịp thời đến toàn thể các đảng viên trong Chi bộ về quy định, hướng dẫn mới của Trung ương như: Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 quy định về những điều Đảng viên không được làm; Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về quy định thi hành Điều lệ Đảng; hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đồng chí Võ Đình Thạch – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTDVKT3

báo cáo kiểm điểm tập thể BCH Chi bộ TTDVKT3 năm 2022.

Bên cạnh đó Chi bộ TTDVKT3 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Công Đoàn, Đoàn thanh niên TTDVKT3, hoạt động ngày càng có hiệu quả, vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, tổ chức các hoạt động thiết thực có ý nghĩa từ đó đã động viên cán bộ đoàn viên có tâm huyết với công việc.

Sau khi lắng nghe báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy, cũng như kiểm điểm cá nhân của các đồng chí Chi ủy, đồng chí Đoàn Thanh Tùng – UVBCH Đảng bộ, Phó Giám đốc NPTS, đã ghi nhận Chi bộ TTDVKT3 hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ Đảng ủy NPTS giao năm 2022, cả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Đoàn Thanh Tùng đề nghị trong thời gian tới, Chi bộ TTDVKT3 tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trọng tâm là học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp bằng nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của ngành Điện, đặc biệt là tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đồng chí Chi ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo để lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đến toàn bộ hệ thống chính trị. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, công tác dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể phát triển toàn diện. Nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi ủy, chi bộ. Tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng yêu cầu Chi ủy tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, góp ý để hoàn thiện các báo cáo kiểm điểm theo tinh thần kiểm điểm, đánh giá việc khắc phục những hạn chế, tồn tại năm trước, những bài học rút ra để khắc phục cho những năm tiếp theo.

 Năm 2022 sắp kết thúc, Chi bộ TTDVKT3 tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề của năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia an toàn, liên tục, ổn định trong thời gian tới./.

Đình Thạch & Phạm Cảnh – TTDVKT3.

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện