Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho quản lý, vận hành, thí nghiệm, sửa chữa lưới điện.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho quản lý, vận hành, thí nghiệm, sửa chữa lưới điện.\

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Baner 15 năm