TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT 4 ĐẨY NHANH CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Công ty giao, sau khi hoàn thành 100% kế hoạch thí nghiệm định kỳ năm 2021 trên lưới truyền tải điện thuộc sự quản lý, vận hành của Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 4 (TTDVKT4) đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng. Cụ thể như trong “Công trình thay thế biến dòng điện 110kV tại các trạm biến áp 220kV phù hợp với khả năng mang tải của đường dây 110kV” gồm có 48 biến dòng điện, thuộc 16 ngăn lộ 110kV tại các trạm 220kV thuộc PTC4 quản lý, vận hành, hiện nay, TTDVKT4 đã thay thế được 15/48 biến dòng điện thuộc các trạm 220kV Cao Lãnh và Long Bình. Theo kế hoạch, công tác này sẽ được thực hiện hoàn thành trong quý III/2021.

Thay thế biến dòng điện 110kV thuộc trạm 220kV Long Bình

Trong mọi hoàn cảnh, tập thể CBCNV TTDVKT4 luôn đoàn kết, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo công tác sản xuất, góp phần vào việc thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch chung của Công ty.

Phòng Kỹ thuật – An toàn – DVKT4

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện